WPROWADZENIE

Ochrona danych jest szczególnie ważnym priorytetem dla ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o. Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno zawsze odbywać się zgodne z ustawą „O ochronie danych osobowych (RODO) i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Polsce.
Poprzez to prawo o ochronie danych nasza firma informuje ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu gromadzenia danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto, poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych, osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Inspektor ochrony danych i administrator danych

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych (RODO)

ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o.
Ul. Sochaczewska 32
01-327 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 666 10 40

E-mail: biuro@abetlaminati.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym Koordynatorem Ochrony Danych we wszystkich pytaniach i sugestiach dotyczących ochrony danych.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę stronę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie, dane o użytkowaniu, imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, nazwa firmy, zawód, adres, numer faksu, kraj, region, adres e-mail, kod pocztowy, różne typy danych, miasto, obszar biznesowy i strona internetowa.

Pełna informacja o każdym rodzaju gromadzonych danych osobowych znajduje się w specjalnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

Wszystkie dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a niepodanie tych danych może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług za pośrednictwem strony. W przypadku, gdy witryna wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub działania usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Koordynatorem ochrony danych osobowych.

Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich z których korzysta ta strona internetowa, ma na celu świadczenie usług wymaganych przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz polityce plików cookie, jeśli takie istnieją.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej strony internetowej i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie tych danych.

>TRYB I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

METODA PRZETWARZANIA

Administrator danych przetwarza dane użytkownika we właściwy sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi z tymi celami. Oprócz administratora danych, w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane właściciela. Zaktualizowanej listy tych stron można w każdej chwili zażądać od administratora danych.

MIEJSCE

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych administratora danych oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika lub zadeklarowanej do celów opisanych w tym dokumencie, a użytkownik może zawsze zażądać, aby administrator danych zawiesił lub usunął dane.

WYKORZYSTANIE ZBIERANYCH DANYCH

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby właściciel witryny mógł świadczyć swoje usługi, a także w następujących celach: analityka, interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, komunikacja z użytkownikiem i wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.
Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu opisano w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

ANALITYKA

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być używane do śledzenia zachowań użytkowników.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów z jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Ta integracja Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Działa poprzez skrócenie adresu IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych. Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Rezygnacja

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM

Formularz kontaktowy (ten formularz)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, użytkownik zezwala tej witrynie na wykorzystania z tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę o informacje, ofertę lub inny rodzaj zapytania wskazanego w nagłówku formularza. Gromadzone dane osobowe: adres, miasto, nazwa firmy, kraj, adres e-mail, numer faksu, obszar działalności, imię, płeć, nazwisko, numer telefonu, zawód, prowincja, stan, różne rodzaje danych, strona internetowa i kod pocztowy kod.

WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści zamieszczanych w zewnętrznych witrynach bezpośrednio ze stron tej witrynyi interakcję z nimi. Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z niej.

Wideo Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo dostarczana przez Vimeo, LLC, która pozwala tej aplikacji na umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Widżet Map Google (Google Inc.)

Google Maps to usługa wizualizacji map udostępniana przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji na umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Widżet wideo YouTube (Google Inc.)

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji na umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

INTERAKCJA Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI SPOŁECZNYMI I PLATFORMAMI

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio z witryny. Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej aplikacji zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z niej.

Przycisk Google+ +1 i widżety społecznościowe (Google Inc.)

Przycisk Google+ +1 i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Google+ udostępnianą przez Google Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn udostępnianą przez LinkedIn Corporation. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)

Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter udostępnianą przez Twitter, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Przycisk „Przypnij” na Pinterest i widżety społecznościowe (Pinterest)

Przycisk „Przypnij” na Pinterest i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z platformą Pinterest oferowaną przez Pinterest Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak wiele witryn, używamy plików „cookie” do gromadzenia informacji. Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, nie będziesz mógł skorzystać z niektórych części naszej witryny.

DODATKOWE INFORMACJE O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH

DZIAŁANIE PRAWNE

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że administrator danych może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów państwowych.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta strona może dostarczyć użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

DZIENNIKI SYSTEMOWE I KONSERWACJA

Do celów obsługi i konserwacji, ta strona i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą witryną (logi systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

ZAPYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich dane osobowe zostały zapisane i mogą skonsultować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o ich treści i pochodzeniu, sprawdzić ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie, przekształcenie ich w anonimowy format lub zablokowanie danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Żądania należy przesyłać do administratora danych na podane powyżej dane kontaktowe.
Ta aplikacja nie obsługuje funkcji „Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich jest zgodna z wymogami „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli użytkownik sprzeciwi się jakiejkolwiek zmianie polityki, musi zaprzestać korzystania z tej witryny i i może poprosić administratora danych o usunięcie danych osobowych. O ile nie określono inaczej, obowiązująca w tym czasie polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które administrator danych ma o użytkownikach.

ROSZCZENIA

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organ nadzorczy można wybrać na podstawie:

  • Państwo – stałe miejsce zamieszkania osoby, której dane dotyczą
  • Miejsce pracy osoby, której dane dotyczą
  • Miejsce domniemanego naruszenia przepisów

Organ nadzorczy danych informuje wnioskodawcę o poczynionych postępach, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego. ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce, a zatem głównym organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Biuro urzędu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, na podstawie wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej witryny (lub usług stron trzecich używanych przez tę stronę), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier ), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie witryny) oraz szczegółowe informacje o ścieżce którą podąża strona, ze specjalnym linkiem do sekwencji odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi być ta sama lub upoważniona przez osobę, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja państwowa lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów oraz metod przetwarzania danych osobowych i wykorzystywanych środków , w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Pliki cookie

Mały kawałek danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Najnowsza aktualizacja: 07 maja 2020 r.